BuildinGreen 2014

V-та Национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство

19 март 2014 г., Интер Експо Център, 13.00 - 17.30 ч.

Организатор: ГРАДЪТ Медиа Груп, Интер Експо Център

Партньори: ОПРР; НСОРБ; БАИС, КИИП, КАБ, BGBC, ЕнЕфект

От саниране към изграждане на сгради с почти нулево потребление на енергия

Енергийната ефективност е в центъра на политиките за регионално развитие и териториално сближаване на ЕС. В изпълнение на Стратегията „Европа 2020”, България е заложила амбициозната национална цел за повишаване на енергийна ефективност с 25% към 2020 г Държавата ни се стреми да предложи цялостен и дългосрочен подход за разрешаване на проблемите в сферата на енергийната ефективност на сградния фонд в жилищния и публичния сектор, чрез използване в пълна степен на възможностите, които предлага политиката на сближаване на Европейския съюз.
В съответствие с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС България предприема стъпки за изработването на национален стандарт за сгради с близко до нулево потребление на енергия, както и на национален план за увеличаване на техния брой. След 2018 г. този стандарт ще е задължителен за всички нови сгради за обществено ползване, а след 2020 г. и за всички останали нови сгради.
Същевременно философията на новия стандарт “сграда с почти нулево потребление на енергия” трябва да се прилага и при обновяването на съществуващите сгради.
ЕЕ на многофамилните жилищни сгради и на публичния сграден фонд в българските градове е основен приоритет в новата Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.  Най-големи проблеми се очертават в сградите, строени по едропанелна технология, които са 18 900 на брой и са разположени в 120 жилищни комплекса в страната..

Тези теми ще бъдат предмет на дискусия на BuildinGreen 2014.

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Организатор:

Партньори: